Vnitřní řád ambulance

 • Dle zákona o zdravotních službách jsou pacienti povinni se řídit vnitřním řádem. Zdravotnické zařízení může odmítnout, resp. ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.).

 • Pacient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně k ostatním pacientům. Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení nad rámec běžného opotřebení. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a/nebo jiné návykové látky.

 • Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Personál ambulance je povinen zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze pacientovi, resp. zákonným zástupcům, opatrovníkům, zmocněncům (uvedeným v „Souhlasu s poskytováním informací“ a to jen v uvedeném rozsahu) a dále osobám určeným obecně závaznými předpisy.

 • Pacient se na konkrétní termín vyšetření objednává telefonicky nebo osobně v ordinaci. Pacient se dostavuje na vyšetření včas v uvedenou hodinu. Pokud se pacient z vážných důvodů nedostaví včas, hrozí, že o svůj objednací termín přijde a bude si muset sjednat nový termín. Pokud se pacient nemůže dostavit na vyšetření, je nutné se telefonicky předem z tohoto termínu omluvit (minimálně 2 dny předem) a sjednat nový termín vyšetření.

 • Lékař má právo určovat pořadí pacientů s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Čas objednání pacienta na vyšetření nemusí být z různých důvodů shodný s časem přijetí v ordinaci (např. naléhavý stav jiného pacienta apod.). Personál vždy nabízí nejbližší možný volný termín.

 • Ošetření pacienta s akutním, naléhavým stavem (tj. stav bezprostředně ohrožující zdraví a/nebo život pacienta) má přednost před objednanými pacienty. Zdravotní sestra během ordinační doby pravidelně vchází do čekárny, eviduje nově příchozí pacienty, krátkým a diskrétním dotazem zjišťuje důvod příchodu pacienta a ihned sděluje lékaři (lékařům) přítomnost pacienta s naléhavým stavem.

 • Lékař má právo odmítnout převzít pacienta do péče, pokud dojde k překročení únosného pracovního zatížení lékaře a/nebo vzdálenost bydliště pacienta ztěžuje rychlou dostupnost pro výkon návštěvní služby. Toto neplatí pro naléhavé stavy. Provozní doba ordinace je shodná s ordinační dobou ordinace. Příjem pacientů končí 30 minut před koncem ordinační doby.

 • Před vstupem do ordinace si pacient připraví:
  a) platnou kartičku zdravotní pojišťovny
  b) seznam aktuálně užívaných léků
  c) žádanky na vyšetření, nálezy a výsledky z jiných odborných vyšetření

 • Do ordinace si pacient vezme všechny své osobní věci z čekárny.

 • Po pacientech se vyžaduje včasné nahlášení změn osobních údajů – zdravotní pojišťovny, kontaktního telefonu, bydliště, apod. Lékař má ze zákona právo požadovat na pacientovi předložení platného průkazu totožnosti.

 • V ordinaci je povolena přítomnost maximálně dvou osob blízkých (uvedených v “Souhlasu s poskytováním informací”). Přítomnost asistenčního psa je v ordinaci povolena. V případě naléhavého stavu pacienta v ordinaci (např. nutnost kardiopulmonální resuscitace apod.) nesmí přítomná osoba blízká (osoby blízké) jakkoli omezovat personál ambulance v poskytování neodkladné péče.

 • Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem provozovatele zdravotnických služeb. Nahlížet do ní, pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, resp. zákonní zástupci, opatrovníci, zmocněnci (uvedení v „Souhlasu s poskytováním informací“ a to jen v uvedeném rozsahu) a dále osoby stanovené obecně závaznými předpisy (Orgány činné v trestném řízení, Orgány sociálního zabezpečení apod.).

 • Ceník výkonů nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění je vyvěšen v čekárně.

 • Vzhledem k charakteru poskytovaných zdravotních služeb bylo poskytovatelem rozhoduto, že k poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou - s výjimkou případů, které stanovuje zákon.

 • Telefonický kontakt do ordinace, provozní doba, seznam smluvních pojišťoven poskytovatele zdravotnických služeb a telefonní čísla při naléhavých stavech (Policie ČR, Záchranná zdravotnická služba, Hasiči, Integrovaný záchranný systém) jsou umístěna na viditelném místě v čekárně.

 • V případě delší nepřítomnosti lékaře (např. z důvodu dovolené, několikadenní účasti na vzdělávací akci apod.) je vždy sjednán zástup v jiné ordinaci – adresa zastupujícího lékaře a termín zástupu je vždy s předstihem vyvěšen v čekárně na viditelném místě.

 • Kniha stížností je na vyžádání v ordinaci. Stížnosti a stanovení nápravných opatření řeší poskytovatel zdravotní péče do 30 dnů od data uvedeného v knize stížností.

 

V Praze dne ............................................ 

Kolektiv ambulance